Norges Bank

Indikatorer for finansielle ubalanser

Norges Banks vurdering av finansielle ubalanser tar utgangspunkt i et bredt sett av indikatorer. Det legges særlig vekt på utviklingen i fire nøkkelindikatorer. Norges Bank har også utviklet et temperaturkart for å vurdere systemrisikoen i det norske finansielle systemet. Temperaturkartet komplementer de fire nøkkelindikatorene i vurderingen av finansielle ubalanser. I tillegg følger Norges Bank andre indikatorer som estimerte krisesannsynligheter og referanseverdier for motsyklisk kapitalbuffer og en sammensatt systemisk stressindikator.

Nøkkelindikatorer

Norges Banks råd om motsyklisk kapitalbuffer tar utgangspunkt i fire indikatorer for oppbygging av finansielle ubalanser (se Kriterier for en god motsyklisk kapitalbuffer):

  1. Kreditt for Fastlands-Norge som andel av BNP for Fastlands-Norge
  2. Boligpriser i forhold til disponibel inntekt
  3. Beregnede realpriser på næringseiendom
  4. Bankenes markedsfinansieringsandel

De fire indikatorene gir signaler om sårbarhet og har historisk steget i forkant av perioder med finansiell ustabilitet. Nøkkelindikatorene sammenlignes med historiske trender. Gapet mellom nøkkelindikatorene og de beregnede trendene kan tjene som et mål på finansielle ubalanser. Det vil ikke være en mekanisk sammenheng mellom utviklingen i indikatorene, gapene og Norges Banks råd om den motsykliske bufferen. Rådet vil også bygge på bankens faglige skjønn.

Kreditt1 for Fastlands-Norge som andel av BNP for Fastlands-Norge. Prosent. Fra 1. kv. 1983

 

Kredittgap. Kreditt for Fastlands-Norge som andel av BNP for Fastlands-Norge. Avvik fra beregnede trender.1 Prosentenheter. Fra 1. kv. 1983

 

Boligpriser i forhold til disponibel inntekt1. Indeks. 4. kv. 1998 = 100. Fra 1. kv. 1983

 

Boligprisgap. Boligpriser i forhold til disponibel inntekt som avvik fra beregnede trender.1 Prosent. Fra 1. kv. 1983

 

Realpriser på næringseiendom.1 Indeks. 1998 = 100. Fra 1. kv. 1983

 

Næringseiendomsprisgap. Realpriser på næringseiendom som avvik fra beregnede trender.1 Prosent. Fra 1. kv. 1983

 

Bankenes1 markedsfinansieringsandel. Prosent. Fra 1. kv. 1983

 

Markedsfinansieringsgap. Bankenes markedsfinansieringsandel som avvik fra beregnede trender.1 Prosentenheter. Fra 1. kv. 1983

 


Temperaturkart for overvåking av systemrisiko

Norges Bank har utviklet et temperaturkart som hjelpemiddel for å vurdere systemrisikoen i det norske finansielle systemet. Temperaturkartet følger utviklingen i et bredt sett av indikatorer innenfor tre hovedområder: risikovilje og aktivapriser, sårbarheter i ikke-finansiell sektor (husholdninger og foretak) og sårbarheter i finansiell sektor. Utviklingen i hver enkelt indikator vises med en fargekode hvor grønn (rød) farge innebærer lave (høye) nivåer av sårbarhet. Slik gir temperaturkartet et visuelt bilde av sårbarheter i det norske finansielle systemet i dag sammenlignet med historiske episoder. Sammensatte indikatorer er laget ved å ta et gjennomsnitt av individuelle indikatorer. Mange av indikatorene var høye i forkant av bankkrisen tidlig på 1990-tallet og før finanskrisen i 2008. For en detaljert beskrivelse av temperaturkartet og de enkelte indikatorene, se A Heatmap for Monitoring Systemic Risk in Norway.

Sammensatte indikatorer i temperaturkartet. Fra 1. kv. 1980

Referanseverdier for den motsykliske kapitalbufferen, estimerte krisesannsynligheter og en sammensatt systemisk stressindikator

Baselkomiteen for banktilsyn har foreslått en enkel regel for beregning av en referanseverdi for den motsykliske kapitalbufferen med utgangspunkt i forholdet mellom kreditt og BNP (se Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer). Referanseverdien beregnes både med et ensidig HP-filter og et ensidig HP-filter utvidet med en enkel prognose.

Norges Bank har utviklet modeller for å varsle finansielle kriser basert på utviklingen i kreditt og eiendomspriser. Modellene er beskrevet i Pengepolitisk rapport 3/14 (s. 40) og Bubbles and crises: The role of house prices and credit. Basert på et stort antall kombinasjoner av forklaringsvariabler og trendberegningsmodeller anslås estimerte krisesannsynligheter.

Det europeiske systemrisikorådet trekker frem at utviklingen i en generell indikator for systemisk stress i det finansielle systemet bør være en del av beslutningsgrunnlaget for motsyklisk kapitalbuffer. Norges Bank har utviklet en sammensatt systemisk stressindikator (CISS) for Norge. CISS er beskrevet i Pengepolitisk rapport 1/19 og En forbedret sammensatt systemisk stressindikator (CISS) for Norge.

Referanseverdier for den motsykliske kapitalbufferen ved ulike trendberegninger. Prosent. Fra 1. kv. 1983

 

Estimerte krisesannsynligheter fra ulike modellspesifikasjoner. Fra 1. kv. 1983

 

CISS for Norge.1 Ukentlige data.2