Norges Bank

Våre samfunnsoppdrag

Noregs Bank skal fremje økonomisk stabilitet i landet og forvalte store verdiar på vegner av fellesskapet.

Banken har utøvande og rådgjevande oppgåver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystem og finansmarknader.

Noregs Bank forvaltar eigne valutareservar og Statens pensjonsfond utland (SPU) på vegner av staten. Forvaltinga av SPU skal gi høgast mogleg avkasting innanfor rammene til mandatet.

Noregs Bank er eit eige rettssubjekt og er eigd av staten. Verksemda er regulert i Sentralbanklova.

Mandat

Sentralbanklova av 1985 (Lovdata) regulerer verksemda til banken. Lova slår fast at Noregs Bank skal vere eit utøvande og rådgjevande organ for penge-, kreditt- og valutapolitikken. Banken skal utferde pengesetlar og myntar, fremje eit effektivt betalingssystem innanlands og overfor utlandet og overvake penge-, kreditt- og valutamarknadene. Lova gjev banken høve til å setje i verk tiltak som er vanlege eller naturlege for ein sentralbank.

Regjeringa har fastsett eit inflasjonsmål for pengepolitikken gjennom ei forskrift (Lovdata) til sentralbanklova.

Oppgåva Noregs Bank har med å forvalte Statens pensjonsfond utland er regulert gjennom mandat for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (Lovdata).

Kjerneoppgåvene

Klart definerte kjerneoppgåver er utgangspunktet for organiseringa av Noregs Bank:

Pengepolitikk

Pengepolitikken skal oppretthalde ein stabil pengeverdi gjennom låg og stabil inflasjon. Meir om pengepolitikken.

Norges Banks styring av likviditeten i banksystemet har som føremål å gje hovudstyrets rentevedtak eit breitt gjennomslag i dei kortsiktige pengemarknadsrentene. Det gjerast ved å styre nivået på bankenes reservar, det vil si bankenes innskot i sentralbanken. Meir om marknader og likviditet.

Finansiell stabilitet

Banken skal fremje finansiell stabilitet og verke til robuste og effektive finansielle infrastrukturar og betalingssystem. Meir om finansiell stabilitet.

Noregs Banks oppgjørssystem gjer opp betalingar mellom bankane på kontoane deira i Noregs Bank og forsyner samfunnet med setlar og mynt på ein måte som fremjar eit effektivt betalingssystem. I tillegg overvaker Noregs Bank dei norske betalingssystema.

Kapitalforvaltning

Norges Bank står for den operative forvaltninga av Statens pensjonsfond utland, populært kalla oljefondet, på vegner av Finansdepartementet. Meir informasjon på nettsidene til Norges Bank Investment Management.

Valutareservane er beredskapen til banken i internasjonal valuta og skal kunna nyttast til transaksjonar i valutamarknaden. Meir om valutareservane.

Noregs Bank forvaltar statsgjelda i samsvar med eit mandat fastsett av Finansdepartementet. Banken skal med grunnlag i mandatet dekkje statens lånebehov, samt forvalte uteståande statsgjeld. Meir om statsgjeldsforvaltninga.

Strategi

2020-2022

Noregs Banks strategi for perioden 2020 til 2022 markerer starten på eit nytt kapittel i Noregs Banks over 200 år lange historie. Ny sentralbanklov gjeld frå og med 1. januar 2020 og fastset rammene for arbeidet og verksemda til banken framover. Hovudtrekkane i Noregs Banks verksemd blir vidareførte i den nye lova. Samfunnsoppdraga våre står fast, samtidig som sjølvstendet til banken er gjort tydeleg.

Noregs Banks strategi 2020-2022

2017-2019

Låge renter, moderat vekst, økt datatilfang, ny teknologi, nye og sikrare setlar, førebyggjing av systemrisiko og styrka sikkerheit og beredskap er blant nøkkelorda for inneverande treårige strategiperiode. Bak desse orda liggjer ein ambisjon om å vere ein open, moderne og innovativ sentralbank, også på den internasjonale arenaen.

Strategi 2017-2019

Etiske regler

Utfyllende Etiske regler for ansatte i Norges Bank sentralbankvirksomheten
 

Publisert 8. februar 2007 13:43
Endret 10. januar 2017 14:35
Publisert 8. februar 2007 13:43
Endret 10. januar 2017 14:35