Norges Bank

Kriterier for kontohold i Norges Bank

Kortfattet informasjon til finansinstitusjoner og andre som vil orientere seg om hva som kreves for å få konto i Norges Bank. Oversikten gir ikke fullstendig informasjon om kriteriene for kontohold, og det er vist til regelverket for mer detaljerte opplysninger.

Hvem kan ha konto i Norges Bank?

Som hovedregel kan banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i en EØS-stat få konto i Norges Bank. I særlige tilfeller kan også andre foretak i finansiell sektor få slik konto.

Adgangen til kontohold reguleres i hovedsak av følgende regelverk:

Nedenfor er det en nærmere omtale av hovedpunkter i regelverket.

Forretningsbanker og sparebanker

Sentralbankloven fastsetter at Norges Bank tar imot innskudd fra og kan gi lån til forretningsbanker og sparebanker på de vilkår Norges Bank bestemmer. Adgangen til innskudd og lån er nærmere regulert i låneforskriften som omfatter følgende typer institusjoner:

 • Forretningsbanker og sparebanker med hovedsete i Norge.
 • Filial etablert i Norge av banker og andre kredittinstitusjoner med hovedsete i annen stat.
 • Banker og andre kredittinstitusjoner som har adgang til å markedsføre og yte tjenester i Norge fra et etablert forretningssted i annen EØS-stat (grensekryssende virksomhet).

Norges Bank kan, etter en vurdering i hvert enkelt tilfelle, akseptere kontohold for banker og andre kredittinstitusjoner med grensekryssende virksomhet i Norge fra forretningssted i stat utenfor EØS-området.

Andre foretak i finansiell sektor enn banker

Norges Bank kan i særlige tilfeller motta innskudd fra og yte lån og andre former for kreditt til andre foretak i finansiell sektor enn banker. Vilkårene for slike innskudd og kreditter fastsettes av Norges Bank.

Norges Bank har bare i sjeldne tilfeller innvilget kontohold for andre foretak i finansiell sektor enn banker. Norges Bank har imidlertid besluttet at sentrale motparter med oppgjørsvirksomhet i norske kroner, etter en konkret vurdering, kan få konto i Norges Bank.

Hva kan kontoen brukes til?

En konto i Norges Bank kan brukes til oppgjør av blant annet følgende typer betalingsoppdrag:

 • Betalinger til andre kontohavere i Norges Bank.
 • Betalinger fra andre kontohavere i Norges Bank.
 • Oppgjør av netto betalingsposisjoner fra avregningssystem.
 • Innskudd og uttak av kontanter i Norges Bank.

Norges Bank tilbyr ikke betalingstjenester for banker utover oppgjørsbankfunksjonene. Det betyr at Norges Bank ikke utfører såkalte korrespondentbanktjenester for banker.

Hvilke krav stilles for å få konto i Norges Bank?

For å få konto i Norges Bank må kravene nedenfor oppfylles. Norges Bank kan også stille andre krav i særskilte tilfeller.

 • Institusjonen må oppfylle kravene i sentralbankloven og låneforskriften.
 • Institusjonen må ha tillatelse fra relevante myndigheter til å drive virksomhet som bank eller kredittinstitusjon eller annen finansiell virksomhet.
 • Institusjonen må akseptere «Vilkår for kontohold i Norges Banks oppgjørssystem (NBO)».
 • Institusjonen må etablere IT-teknisk grensesnitt mot Norges Banks oppgjørssystem i form av NBO Online og eventuelt SWIFT. NBO Online er en internettbasert løsning for bankers tilgang til informasjon om egen konto i Norges Bank med mulighet for å registrere betalingsoppdrag. Banker som vil bruke SWIFT som kommunikasjonskanal overfor Norges Bank, må delta i Norges Banks brukergruppe for SWIFT.
 • Dersom institusjonen ønsker å ha adgang til å låne i Norges Bank, må den pantsette verdipapirer som sikkerhet for slike lån i et verdipapirregister som er godkjent av Norges Bank for dette formålet.
 • Institusjonen må betale for kontoholdet i henhold til priser og gebyrer som fastsettes av Norges Bank for hvert år. Priser og gebyrer kunngjøres ved rundskriv minst to måneder før de trer i kraft.

Hvordan søke om kontohold?

For å få konto i Norges Bank må institusjonen fremme skriftlig søknad med følgende dokumentasjon:

 • Opplysninger om institusjonen og dens virksomhet.
 • Kopi av nødvendige tillatelser til å drive finansiell virksomhet utstedt av relevante myndigheter.
 • Undertegnet skjema for kontohold i Norges Bank.
 • Kopi av gyldig firmaattest.
 • Bekreftet kopi av legitimasjon for dem som undertegner i henhold til firmaattesten.

Informasjon om kontohold i Norges Bank og regelverket er tilgjengelig på Norges Banks internettsider.

Forespørsler om kontohold i Norges Bank rettes til Enheten for interbankoppgjør,
e-post: nbo@norges-bank.no eller telefon: 22 31 60 78.

Søknad og originaldokumenter sendes som brevpost til:

Norges Bank
Interbankoppgjør
Postboks 1179 Sentrum
0107 Oslo

 

Endret 3. januar 2020 16:15