Figur 13 Oljeinntekter og oljepengebruk.
Milliarder kroner
1) Forutsetning om en oljepris på 400 kroner per fat
Kilder: Finansdepartementet og Norges Bank
Chart 13 Petroleum revenues and petroleum revenue spending.
In billions of NOK
1) Assuming an oil price of NOK 400 per barrel.
Sources: Ministry of Finance and Norges Bank
Innhold Index
  Statens netto kontantstrøm fra oljevirksomheten Oljekorrigert underskudd på statsbudsjettet
  Government net cash flow from petroleum activities Non-oil budget deficit
2004–2013 321,39 -70,16
2014  314,10 -137,50
2015¹⁾ 199,00 -174,20