Figur 6 Husholdningenes¹⁾ gjeld som andel av disponibel inntekt.
Prosent
1) Husholdninger som eier bolig (selvstendig næringsdrivende ekskludert), der hovedinntektstaker er henholdsvis 30 og 70 år
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Chart 6 Household¹⁾ debt to disposable income.
Percent
1) Home-owning households (excluding self-employed) where the main income earner is respectively 30 and 70 years of age.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index
  30-åringer 70-åringer
  30 years of age 70 years of age
1992 200,54  
2002 248,13  
2012 333,61  
     
1992   22,56
2002   48,54
2012   109,55