Figur 3 Lønn per årsverk etter næring.
Tusen kroner. 2014
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Chart 3 Wages per full-time equivalent (FTE) by industry.
In thousands of NOK. 2014
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index
  Hotell og restaurant Offentlig sektor Øvrig industri Verft og verksted Tekniske tjenester Finans Olje- og gassutvinning
  Hotel and restaurant General government Other manufacturing Shipbuilding and machinery Technical services Finance Oil and gas extraction
31/12/2013 362,16 479,92 499,15 597,28 685,85 784,06 1012,93