Gjeldsbetjeningsevne1) og egenkapitalandel i børsnoterte foretak 2).
Prosent. 1. kv. 2003 – 2. kv. 2018
1) Driftsresultat før driftsmessige av­ og nedskrivinger (EBITDA) siste fire kvartaler i prosent av netto
rentebærende gjeld.
2) Norskregistrerte ikke­finansielle foretak på Oslo Børs, ekskludert foretak innen utvinning av olje og gass.
Norsk Hydro er ekskludert t.o.m. 3. kv. 2007.
Kilder: Bloomberg og Norges Bank
Debt­servicing capacity1) and equity ratio of listed companies2).
Percent. 2003 Q1 – 2018 Q2
1) Earnings before interest, tax, depreciation and amortisation (EBITDA) for the previous four quarters as
a percentage of net interest-bearing debt.
2) Norwegian non­financial enterprises listed on Oslo Børs, excluding oil and gas extraction.
Norsk Hydro is excluded to end­2007 Q3.
Sources: Bloomberg and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
Data publiseres ikke/data are not published