Investeringer innen feltutbygging og felt i drift.
Faste 2018­priser. Milliarder kroner. 2012 – 2021 1)
1) Anslag for 2018 – 2021. Tallene for 2010 – 2017 er hentet fra investeringstellingen til Statistisk sentralbyrå
og er deflatert med prisindeksen for petroleumsinvesteringer i nasjonalregnskapet. Anslagene er basert på
stortingsmeldinger, konsekvensutredninger, prognoser fra Oljedirektoratet, investeringstellingen fra Statistisk
sentralbyrå og løpende informasjon om utbyggingsprosjekter.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
Investment in field development and fields in production.
Constant 2018 prices. In billions of NOK. 2012 – 2021 1)
1) Projections for 2018 – 2021. Figures for 2010 – 2017 are from Statistics Norway's investment intentions
survey and deflated by the price index for petroleum investment in the national accounts. The projections are
based on reports to the Storting, impact analyses, forecasts from the Norwegian Petroleum Directorate,
Statistics Norway's investment intentions survey and current information about development projects.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Andre nye utbygginger Luno 2, Cara, Brasse, NOAKA, Fogelberg, Grevling og Garantiana Utbygginger som er satt i gang før 20. september 2018 Felt i drift utenom nye utbygginger
  Other new development projects Luno 2, Cara, Brasse, NOAKA, Fogelberg, Grevling and Garantiana Development projects initiated before 20 September 2018 Fields in production excluding new development projects
31.12.2012 0,00 0,00 52,40 89,74
31.12.2013 0,00 0,00 62,17 103,35
31.12.2014 0,00 0,00 68,57 84,91
31.12.2015 0,00 0,00 55,04 75,02
31.12.2016 0,00 0,00 52,37 64,12
31.12.2017 0,00 0,00 52,79 61,92
31.12.2018 0,00 0,00 64,50 56,50
31.12.2019 0,50 3,00 73,00 57,00
31.12.2020 9,50 13,50 51,00 61,00
31.12.2021 28,50 12,50 30,00 64,00