Lønnsvekst1) og anslag for produksjonsgap2) i utvalgte land.3)
Prosent. 2005 – 2021
4)
1) Årsvekst. Lønnskostnader per ansatt i hele økonomien.
2) Produksjonsgapet måler den prosentvise forskjellen mellom BNP og anslått potensielt BNP.
Anslag fra IMF for 2005 – 2015, deretter Norges Bank.
3) Eksportvekter. USA, euroområdet, Storbritannia og Sverige.
4) Anslag for lønnsvekst 2018 – 2021 (stiplet gul linje).
Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank
Wage growth1) and estimated output gap2) in selected countries.3)
Percent. 2005 – 2021
4)
1) Annual percentage change. Compensation per employee in the total economy.
2) The output gap measures the percentage deviation between GDP and estimated potential GDP.
IMF estimates for 2005 – 2015. Norges Bank projections for the rest of the period.
3) Export weights. US, euro area, UK and Sweden.
4) Projections for wage growth 2018 – 2021 (broken yellow line).
Sources: Thomson Reuters and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  Produksjonsgap Lønnsvekst
  Output gap Wage growth
31.12.2005 0,40 2,83
31.12.2006 1,86 3,41
31.12.2007 3,03 3,99
31.12.2008 1,65 2,95
31.12.2009 -3,69 1,70
31.12.2010 -2,02 2,27
31.12.2011 -1,24 2,09
31.12.2012 -2,15 1,76
31.12.2013 -2,63 1,63
31.12.2014 -1,95 1,60
31.12.2015 -1,17 1,87
31.12.2016 -0,92 1,85
31.12.2017 -0,32 1,91
31.12.2018 0,16 2,66
31.12.2019 0,34 2,63
31.12.2020 0,38 3,00
31.12.2021 0,32 3,07