Renter på tiårs statsobligasjoner i utvalgte land.
Prosent. 2. januar 2014 – 14. september 20181)
1) PPR 2/18 var basert på informasjon til og med 15. juni 2018 markert ved vertikal linje.
Kilde: Bloomberg
Yields on ten­year government bonds in selected countries.
Percent. 2 January 2014 – 14 September 20181)
1) MPR 2/18 was based on information in the period up to 15 June 2018 indicated by the vertical line.
Source: Bloomberg
Innhold Index Anslag/Projections
Data publiseres ikke/data are not published