BNP for Fastlands­Norge1) og Regionalt nettverks indikator for
produksjonsvekst
2). Kvartalsvekst. Prosent. 1. kv. 2014 – 4. kv. 2018   3)
1) Sesongjustert.
2) Rapportert produksjonsvekst siste tre måneder konvertert til kvartalstall. Kvartalstallene er beregnet som
en sammenvekting av tremånederstall basert på når intervjuene er foretatt. For 3. kv. 2018 er forventet vekst
i produksjon en sammenvekting av rapportert vekst siste tre måneder og forventet vekst neste seks måneder
målt i august. For 4. kv. 2018 er forventet vekst neste seks måneder målt i august.
3) Anslag for 3. kv. 2018 – 4. kv. 2018 (stiplet).
4) System for sammenveiing av korttidsmodeller.
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank
GDP for mainland Norway1) and the Regional Network's indicator of output
growth
2). Quarterly change. Percent. 2014 Q1 – 2018 Q4  3)
1) Seasonally adjusted.
2) Reported output growth past three months converted to quarterly figures. Quarterly figures are calculated
by weighting together three­month figures on the basis of survey timing. For 2018 Q3, expected output growth
is estimated by weighting together reported growth over the past three months and expected growth in the
next six months as reported in August. 2018 Q4 is expected growth in the next six months as reported in
August.
3) Projections for 2018 Q3 – 2018 Q4 (broken lines).
4) System for Averaging short­term Models.
Sources: Statistics Norway and Norges Bank
Innhold Index Anslag/Projections
  BNP Fastlands­Norge Regionalt nettverk BNP­fremskrivninger fra SAM 4)
  GDP mainland Norway Regional Network GDP forecasts from SAM 4)
31.03.2014 0,18 0,39
30.06.2014 0,94 0,41
30.09.2014 0,25 0,36
31.12.2014 0,64 0,29
31.03.2015 0,21 0,14
30.06.2015 0,33 0,06
30.09.2015 0,19 0,02
31.12.2015 -0,13 0,00
31.03.2016 0,62 0,05
30.06.2016 -0,14 0,19
30.09.2016 0,18 0,28
31.12.2016 0,50 0,38
31.03.2017 0,86 0,51
30.06.2017 0,67 0,59
30.09.2017 0,74 0,61
31.12.2017 0,83 0,64
31.03.2018 0,36 0,63
30.06.2018 0,53 0,66 0,53
30.09.2018 0,71 0,71 0,81
31.12.2018 0,72 0,73 0,77