http://www.norges-bank.no/
Pengepolitisk rapport 3/18
med vurdering av finansiell stabilitet
Innhold
Figur 1.1a Styringsrenten med usikkerhetsvifte
Figur 1.1b Anslag på produksjonsgapet med usikkerhetsvifte
Figur 1.1c KPI med usikkerhetsvifte
Figur 1.1d KPI-JAE med usikkerhetsvifte
Figur 1.2 BNP hos handelspartnerne
Figur 1.3 Oljepris. USD per fat
Figur 1.4 Pengemarkedsrenter hos handelspartnerne
Figur 1.5 BNP for Fastlands-Norge og Regionalt nettverks indikator for produksjonsvekst
Figur 1.6 Sysselsettingsvekst ifølge KNR og Regional nettverk
Figur 1.7 Differansen mellom tremåneders pengemarkedsrente i Norge og hos handelspartnerne og importveid valutakursindeks (I-44)
Figur 1.8 Renter
Figur 1.9 BNP for Fastlands-Norge
Figur 1.10 Petroleumsinvesteringer
Figur 1.11 Arbeidsledige i følge AKU og NAV
Figur 1.12 Lønn
Figur 2.1 Global PMI
Figur 2.2 Styringsrenter og beregnede terminrenter i utvalgte land
Figur 2.3 Renter på tiårs statsobligasjoner i utvalgte land
Figur 2.4 Aksjekursindekser i utvalgte land
Figur 2.5 Import hos handelspartnerne
Figur 2.6 Konsumpriser i utvalgte land
Figur 2.7 Lønnsvekst og anslag for produksjonsgap i utvalgte land
Figur 2.8 Indikator for internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer med vridning (IPK)
Figur 2.9 Arbeidsledighet i USA
Figur 2.10 Arbeidsledighet i euroområdet
Figur 2.11 Valutakurser i utvalgte fremvoksende økonomier
Figur 2.12 Samlede oljelagre i OECD-landene
Figur 2.13 Ledig produksjonskapasitet i OPEC
Figur 2.14 PMI i EU
Figur 2.15 PMI for nye eksportordre i EU
Figur 3.1 Påslag i tremåneders pengemarkedsrente
Figur 3.2 Tremåneders pengemarkedsrente i referansebanen og beregnede terminrenter
Figur 3.3 Kryssjekkmodell for kronekurs
Figur 3.4 BNP for Fastlands-Norge
Figur 3.5 Produksjonsvekst ifølge Regionalt nettverk
Figur 3.6 Forbrukertillit
Figur 3.7 Husholdningenes konsum og disponible realinntekt
Figur 3.8 Husholdningenes sparing og nettofinansinvesteringer som andel av disponibel inntekt
Figur 3.9 Boligpriser og husholdningenes gjelsbelastning
Figur 3.10 Boliginvesteringer
Figur 3.11 Foretaksinvesteringer revidert
Figur 3.12 Forventede foretaksinvesteringer
Figur 3.13 Vekst i eksport fra Fastlands-Norge og import hos Norges handelspartnere
Figur 3.14 Sysselsetting i KNR
Figur 3.15 Arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken
Figur 3.16 Tolvmånedersendring i bruttoledigheten
Figur 3.17 Nye arbeidssøkere per virkedag
Figur 3.18 Ledige stillinger
Figur 3.19 Sysselsettingsfrekvens
Figur 3.20 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft i Regionalt nettverk
Figur 3.21 Modellberegninger av produksjonsgap
Figur 3.22 Produktivitet per sysselsatt
Figur 3.23 Befolkningsvekst
Figur 3.24 KPI, KPI-JAE, energipriser
Figur 3.25 KPI-JAE fordelt etter leveringssektorer
Figur 3.26 KPI-JAE i PPR 3/18 med usikkerhetsvifte
Figur 3.27 Lønn, lønnsramme og lønnsforventninger
Figur 3.28 Lønnsandel for Fastlands-Norge
Figur 3.29 Lønnsvekst i Norge og hos viktige handelspartnere
Figur 3.30 Norskproduserte varer og tjenester i KPI-JAE og prouksjonsgap
Figur 3.31 KPI og KPI-JAE
Figur 3.32 Energipriser
Figur 3.33 Indikatorer for underliggende inflasjon
Figur 3.34 Forventet tolvmånedersvekst i konsumprisene om fem år
Figur 3.35 Strukturelt, oljekorrigert underskudd og tre prosent av Statens pensjonsfond utland
Figur 3.36 Etterspørsel fra offentlig forvaltning
Figur 3.37 Petroleumsinvesteringe
Figur 3.38 Investeringer innen feltutbygging og felt i drift
Figur 4.1 Konsumprisindeksen
Figur 4.2 BNP for Fastlands-Norge og sysselsetting
Figur 4.3 Realrente og nominell rente
Figur 4.4a KPI-JAE betinget på ny informasjon og prognosen for styringsrenten fra PPR 2/18
Figur 4.4b Produksjonsgap betinget på ny informasjon og prognosen for styringsrenten fra PPR 2/18
Figur 4.5a Anslag på styringsrenten med usikkerhetsvifte
Figur 4.5b Anslag på produksjonsgapet med usikkerhetsvifte
Figur 4.5c Anslag på KPI med usikkerhetsvifte
Figur 4.5d Anslag på KPI-JAE med usikkerhetsvifte
Figur 4.6 Realrente
Figur 4.7 Anslag på styringsrenten
Figur 4.8 Faktorer bak endringer i anslag for styringsrenten fra sist PPR
Figur 5.1 Gjeld som andel av BNP i fremvoksende økonomier
Figur 5.2 Kapitaldekning i europeiske banker
Figur 5.3 Kreditt for Fastlands-Norge som andel av BNP for Fastlands-Norge
Figur 5.4 Dekomponert kredittgap
Figur 5.5 Innenlandsk kreditt til husholdninger og ikke-finansielle foretak i Fastlands-Norge
Figur 5.6 Husholdningenes gjeldsbelastning, gjeldsbetjeningsgrad og rentebelastning
Figur 5.7 Gjeldsbetjeningsevne og egenkapitalandel i børsnoterte foretak
Figur 5.8 Boligpriser i forhold til disponibel inntekt
Figur 5.9 Vekst i boligpriser in Norge
Figur 5.10 Boligbygging og husholdninger i Norge
Figur 5.11 Realpriser på næringseiendom
Figur 5.12 Egenkapitalavkastning i store norske banker
Figur 5.13 Dekomponert resultatutvikling i store norske banker
Figur 5.14 Ren kjernekapitaldekning i store norske banker
Figur 5.15 Gjeld som andel av inntekt etter skatt
Figur 5.16 Andel husholdninger med gjeld over 5 ganger brutto inntekt
Figur 5.17 Netto rentebetaling andel inntekt