http://www.norges-bank.no/
Pengepolitisk rapport 2/16
med vurdering av finansiell stabilitet
Innhold
Figur 1.1 BNP vekst handelspartnere
Figur 1.2 KPI vekst handelspartnere
Figur 1.3 Priser på råolje og naturgass
Figur 1.4 Oljelagre i OECD-landene
Figur 1.5 Styringsrenter og beregnede terminrenter per 11. mars 2016 og 17. juni 2016
Figur 1.6 Pengemarkedsrenter hos handelspartnere
Figur 1.7 Rente 10-års statsobligasjoner
Figur 1.8 Oljepris og importveid valutakursindeks (I-44)
Figur 1.9 Utlånsrente og finansieringskostnad for boliglån
Figur 1.10 Utlånsrente og finansieringskostnader for foretakslån
Figur 1.11 Risikopåslag på ny og utestående obligasjonsgjeld for norske banker
Figur 1.12 Påslag i tremåneders Nibor
Figur 1.13 BNP for Fastlands-Norge og Regionalt nettverks indikator for produksjonsvekst
Figur 1.14 Resesjonssannsynlighet
Figur 1.15 Produksjonsvekst i Regionalt nettverk
Figur 1.16 Privat konsum fordelt på ulike konsumgrupper
Figur 1.17 Forbrukertillit
Figur 1.18 Investeringer i ulike næringer
Figur 1.19 Regionalt nettverks indikator for vekst i produksjon
Figur 1.20 Sysselsettning etter næring
Figur 1.21 Antall ledige stillinger og antall arbeidsledige
Figur 1.22 Regionalt nettverks indikator for forventet sysselsetting
Figur 1.23 Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken
Figur 1.24 Registrert arbeidsledighet etter fylke
Figur 1.25 Kapasitetsproblemer og tilgang på arbeidskraft i Regionalt nettverk
Figur 1.26 Produktivitetsvekst i Fastlands-Norge
Figur 1.27 KPI og KPI-JAE. Tolvmånedersvekst
Figur 1.28 KPI-JAE. Totalt og fordelt etter leveringssektorer. Tolvmånedersvekst
Figur 1.29 Indikator for internasjonale prisimpulser til importerte konsumvarer
Figur 1.30 KPI-JAE. Faktisk utvikling, anslag i referansebanen og fremskrivninger fra SAM
Figur 1.31 Strukturelt, oljekorrigert underskudd og fire prosent av Statens pensjonsfond utland
Figur 1.32 Endring i strukturelt, oljekorrigert underskudd
Figur 1.33 Antall mottatte asylsøknader per måned
Figur 1.34 Petroleumsinvesteringer. Årsvekst
Figur 1.35 Petroleumsinvesteringer i milliarder kroner
Figur 1.36 Feltutbygging
Figur 2.1 Inflasjon
Figur 2.2 Forventet konsumprisvekst om to og fem år
Figur 2.3 Regionalt nettverks indikator for annualisert vekst i produksjon
Figur 2.4a Anslag på styringsrenten i referansebanen med sannsynlighetsfordeling
Figur 2.4b Anslag på produksjonsgapet i referansebanen med sannsynlighetsfordeling
Figur 2.4c Anslag på KPI i referansebanen med sannsynlighetsfordeling
Figur 2.4d Anslag på KPI-JAE i referansebanen med sannsynlighetsfordeling
Figur 2.5 Renter i referansebanen
Figur 2.6 BNP Fastlands-Norge
Figur 2.7 Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken
Figur 2.8 Bytteforhold overfor utlandet
Figur 2.9 Årslønnsvekst
Figur 2.10 Differansen mellom tremåneders pengemarkedsrente i Norge og hos handelspartnerne, og importveid valutakursindeks (I-44)
Figur 2.11 Husholdningenes konsum og disponible realinntekt
Figur 2.12 Husholdningenes sparing og nettofinansinvesteringer som andel av disponibel inntekt
Figur 2.13 Private investeringer
Figur 2.14 Lønnskostnader relativt til handelspartnerne
Figur 2.15 Vekst i eksport fra Fastlands-Norge og import hos Norges handelspartnere
Figur 2.16 Tremåneders pengemarkedsrente i referansebanen og beregnede terminrenter
Figur 2.17 Styringsrente og renteutvikling som følger av Norges Banks gjennomsnittlige mønster i rentesettingen
Figur 2.18a Styringsrenten i referansebanen fra PPR 1/16
Figur 2.18b Produksjonsgap betinget på styringsrenten i referansebanen fra PPR 1/16
Figur 2.18c KPI-JAE betinget på styringsrenten i referansebanen fra PPR 1/16
Figur 2.19 Inflasjonen og produksjonsgapet i referansebanen
Figur 2.20 Styringsrenten i referansebanen
Figur 2.21 Faktorer bak endringer i renteprognosen fra PPR 1/16
Figur 3.1 Samlet kreditt for Fastlands-Norge som andel av BNP for Fastlands-Norge
Figur 3.2 Gjeld i husholdninger og ikke-finansielle foretak og BNP for Fastlands-Norge
Figur 3.3 Husholdningenes gjeld og boligpriser
Figur 3.4 Endring i etterspørsel etter lån og bankenes kredittpraksis - husholdninger
Figur 3.5 Husholdningenes gjeldsbelastning, gjeldsbetjeningsgrad og rentebelastning
Figur 3.6 Andel husholdninger med gjeldbelastning over 500 prosent etter alder på hovedinntektstaker
Figur 3.7 Andelen innvilgede nedbetalingslån med belåningsgrad over 85 prosent, likviditetsunderskudd og avdragsfrihet
Figur 3.8 Boligpriser i forhold til disponibel inntekt
Figur 3.9 Vekst i boligpriser
Figur 3.10 Antall igangsatte boliger og endring i antall husholdninger per fylke
Figur 3.11 Realpriser på næringseiendom
Figur 3.12 Verdi på kontoreiendom i utvalgte byer
Figur 3.13 Samlet kreditt til ikke-finansielle foretak
Figur 3.14 Kreditt fra utvalgte finansieringskilder til norske ikke-finansielle foretak
Figur 3.15 Endring i etterspørsel etter lån og bankenes kredittpraksis - foretak
Figur 3.16 Gjeldsbetjeningsevne i børsnoterte foretak
Figur 3.17 Egenkapitalavkastning i norske banker
Figur 3.18 Bankenes utlånstap i prosent av brutto utlån til kunder
Figur 3.19 Bankkonsernenes rene kjernekapitaldekning
Figur 3.20 Bankenes markedsfinansieringsandel
Figur 3.21 Norske bankers utenlandseksponering
Figur 3.22a Kredittgap
Figur 3.22b Boligprisgap
Figur 3.22c Næringseiendomsprisgap
Figur 3.22d Markedsfinansieringsgap
Figur 3.23 Estimerte krisesannsynligheter fra ulike modellspesifikasjoner
Figur 3.24 Referanseverdier for den motsykliske kapitalbufferen
Figur 1 Bidrag til BNP-vekst i USA
Figur 2 Indikator for finansielle forhold for euroområdet
Figur 3 Arbeidsledige som andel av arbeidsstyrken i euroland
Figur 4 BNP og PMI i Storbritannia
Figur 5 BNP og import Sverige
Figur 6 Bidrag til BNP-vekst i Kina
Figur 7 Profitt i industrisektoren i Kina
Figur 1 Produktivitetsvekst. Faktisk og trend
Figur 2 BNP-vekst for Fastlands-Norge
Figur 3 Produktivitetsvekst i OECD og Norge
Figur 4 Befolkningsvekst som følge av innvandring
Figur 1 Anslag på og faktisk vekst i BNP for Fastlands-Norge i 2015
Figur 2 Anslag på og faktisk vekst i KPI-JAE i 2015