Inflasjon

Regjeringen har fastsatt et inflasjonsmål for pengepolitikken i Norge. Pengepolitikken er innrettet mot at konsumprisene over tid skal vokse med nær 2 prosent årlig.

Inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt bidra til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.

Det vil i sanntid alltid være vanskelig å avgjøre hvilke prisbevegelser som vil vare ved og hvilke som bare vil ha kortvarige virkninger på konsumprisindeksen (KPI). I gjennomføringen av pengepolitikken vil Norges Bank se hen til indikatorer for den underliggende konsumprisveksten. Ulike mål på underliggende inflasjon blir drøftet i Pengepolitisk rapport.

Figurene under viser inflasjonen i prosent de siste årene og anslag fremover. Inflasjonen er her målt som veksten i KPI og KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) fra samme måned året før (tolvmånedersveksten). De heltrukne linjene viser faktisk utvikling i inflasjonen, mens de stiplede linjene er Norges Banks anslag.

KPI-anslag fra Pengepolitisk rapport

 

KPI-JAE-anslag fra Pengepolitisk rapport

 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Pengepolitisk rapport inneholder tallsett i Excel- og HTML-format

Publisert 29. juni 2006 16:01
Endret 2. mars 2018 12:08