500-kroneseddel

Utgave VII

Gyldig fra 07.06.1999

Gyldig