50-kroneseddel

Utgave VII

Gyldig fra 20.01.1997

Gyldig