200-kroneseddel

Utgave VII

Gyldig i perioden 01.11.1994 - 31.05.2018

Gyldig