100-kroneseddel

Utgave VII

Gyldig i perioden 15.09.1997 - 31.05.2018

Gyldig