PhD stipendprogram

Formålet med Norges Banks PhD-stipendprogram (NBSP) er å bidra til at flere studenter med tilknytning til Norge tar doktorgrad i makroøkonomi ved læresteder i utlandet som har et internasjonalt anerkjent PhD-program i makroøkonomi. NBSP er utformet for å gi økonomisk stipend til slike heltids PhD-studenter som spesialiserer seg på makroøkonomi, med vekt på pengepolitikk eller finansiell stabilitet.

1 Programmet

Programmet vil gi økonomisk støtte til doktorgradsstudenter på topprangerte læresteder i utlandet som spesialiserer seg innen makroøkonomi med vekt på pengepolitikk eller finansiell stabilitet.

Delprogram 1 – Juniorforsker

Første del av programmet er opprettelse av stillinger som juniorforskere i Norges Bank for studenter som ønsker å søke på læresteder i utlandet som har et internasjonalt anerkjent PhD-program i makroøkonomi. Stillingen besettes i 2 + 10 måneder før doktorgradsutdanningen påbegynnes, og er ment for å hjelpe studentene i å utarbeide og sende inn sine søknader. I tillegg vil studentene arbeide som juniorforskere på relevante prosjekter i Norges Bank. Det vil ikke være mer enn to stillinger per studieår. Varighet av juniorforskerstilling er i første omgang 2 måneder. Ettersom relevante læresteder krever høy prestasjon på GRE (Graduate Record Examination), skal studenten i denne perioden primært fokusere på arbeid med GRE-testen. Forlengelse av stillingen i ytterligere 10 måneder er betinget av tilstrekkelig høy prestasjon på den kvantitative delen av GRE som vil bli nærmere presisert i ansettelsesavtalen. Stillingens varighet er i alle tilfeller begrenset til 12 måneder per student.

Studenter som er tatt opp til et PhD-program kan søke om økonomisk stipend fra Norges Bank i tråd med de vilkår som er beskrevet nedenfor. Stilling som juniorforsker i Norges Bank vil ikke automatisk medføre at en får stipendet ettersom en må konkurrere med eventuelle andre søkere som ikke er, eller har vært, juniorforskere i regi av delprogram 1.

Delprogram 2 – Stipend

Norges Bank kan tildele økonomisk stipend på 160 000 kroner årlig per student. Stipend vil bli tildelt på årsbasis for ett studieår av gangen. Det økonomiske stipendet kan forlenges for et nytt studieår så lenge studenten forblir registrert i PhD-programmet med tilstrekkelig faglig fremgang, opp til totalt fem studieår.

Norges Bank kan gi opptil tre nye stipender pr. år. Stipendet vil bli redusert med samme beløp som økonomisk støtte fra andre norske organisasjoner.

Kvalifiserte kandidater kan søke på begge delprogrammene uavhengig av hverandre. Kandidatene vil bli vurdert for hvert delprogram separat. PhD-studenter kan søke stipend for hvert år av sine studier, men kan bare søke om stipend for de resterende årene av PhD-programmet deres. Imidlertid er det økonomiske stipendet for det siste året kun tilgjengelig for studenter som tidligere har mottatt stipend fra Norges Bank.

2 Berettigelse

Delprogram 1

Søkere må oppfylle følgende minimumskrav for å bli vurdert for stillingen som juniorforsker.

1) Søkeren er norsk statsborger, eller en EØS-borger som er bosatt i Norge og har status som ansatt i Norge.

2) Søknaden og dokumentasjon er fullstendig og nøyaktig og mottatt innen fristen. Krav til søknaden er beskrevet i søknadsskjemaet.

Delprogram 2

Søkere må oppfylle følgende minimumskrav for å bli vurdert for stipend. I tillegg vil søkerne bli underlagt Norges Bank Scholarship Committee (NBSC) sin skjønnsmessige vurdering i henhold til deres mandat.

1) Søkeren er norsk statsborger, eller en EØS-borger som er bosatt i Norge og har bodd i Norge i en sammenhengende periode på minst fem år før søknadstidspunktet, og

a. har ansattstatus i Norge, eller

b. har fast bopel i Norge, eller

c. er ektefelle / samboer med eller et barn av en person som nevnt i a) eller b).

2) Søkeren er blitt akseptert på et internasjonalt anerkjent PhD-program i makroøkonomi ved et lærested i utlandet.

Utdanningsinstitusjoner som er oppført i punkt 3 er eksempler på læresteder som har internasjonalt anerkjente PhD-programmer i makroøkonomi.

3) Søknaden og dokumentasjon er fullstendig og nøyaktig og mottatt innen fristen. Krav til søknaden er beskrevet i søknadsskjemaet.

3 Vurderinger og valg av utdanningsinstitusjoner

Norges Bank Scholarship Committee vil vurdere kandidatene, utdanningsinstitusjoner og PhD-programmer. Komiteen består av tre eksterne medlemmer som beslutter tildeling av PhD-stipend uavhengig av Norges Bank.

3.1 Utdanningsinstitusjoner

Følgende institusjoner, som alle (per dags dato) har topprangerte PhD-programmer i makroøkonomi, representerer utdanningsinstitusjoner som kan falle innenfor krav angitt i punkt 2 (2):

Massachusetts Institute of Technology, University of Chicago, Stanford University, Harvard University, Princeton University, Yale University, Northwestern University, New York University, UC Berkeley, UC Los Angeles, University of Minnesota, University of Pennsylvania, Columbia University, London School of Economics, University of Michigan and University of Wisconsin–Madison.

Disse institusjonene utgjør eksempler på utdanningsinstitusjoner som normalt faller innenfor kravet fastsatt i 2 (2), men søkere som er kommet inn på et PhD-program ved en annen utdanningsinstitusjon kan også motta stipend dersom de kan dokumentere at det aktuelle PhD-programmet er av tilsvarende kvalitet.

3.2 Vurdering av søknader og fornyelser

Programmene og fornyelser vil bli evaluert av Norges Bank Scholarship Committee. Komiteen skal vurdere hver enkelt søknad på grunnlag av utdanningsinstitusjon og program som søkeren er tatt opp ved. Det er mulighet for årlig fornyelse av stipendet i løpet av PhD-programmet, men stipendutbetalingene er begrenset til fem påfølgende akademiske år. Søkerne må årlig søke om fornyelse i en fremdriftsrapport hvor de dokumenterer gode resultater og fremgang.

4 Søknadsfrist

Søknader om stilling som juniorforsker eller PhD-stipend må leveres inn til Norges Bank innen 1. april i henhold til instruksjonene annonsert på Norges Banks nettsider. Fristen for å levere inn fremdriftsrapport og søke om årlig fornyelse er 1. september hvert år.

5 Forpliktelsene

For juniorforskere

Juniorforskere må inngå en standardavtale med Norges Bank om midlertidig ansettelse. Juniorforskere er forventet å utarbeide og sende inn søknader for kvalifiserte PhD-programmer, skrive en forskningsrapport som kan publiseres i en av Norges Banks publikasjonsserier (f.eks. Working Paper eller Staff Memo), samt gi forskningsassistanse til Norges Banks forskere i henhold til retningslinjer gitt av forskningsdirektør.

For stipendmottakere

Mottakeren må inngå en avtale med Norges Bank, som fastsetter forpliktelser søkeren har til stipendprogrammet. Vertsinstitusjonen kan også så langt som nødvendig være en del av denne avtalen. Økonomisk støtte er betinget på god fremgang gjennom PhD-programmet dokumentert i årlige framdriftsrapporter.

 

Publisert 1. februar 2013 11:00
Endret 2. desember 2015 13:46

Tildelte PhD- stipendier

2015
Kaja Kierulf, Erling Skancke og Jonas Tungodden 

2014
Ella Getz Wold og Sigmund Ellingsrud

2013
Gro Mæle Liane, Mathis Mæhlum og Vegard Mokleiv Nygård

Søknad

Søk PhD stipend eller stilling som forskningsassistent via Ledige stillinger på bankens nettsider.

Søknadsfrist er 1. april hvert år.

Kontakt

Jannike Haneborg Tlf. 22 31 60 35

phdstipend@norges-bank.no

Nedlastinger