Etiske prinsipper for de eksterne hovedstyremedlemmene i Norges Bank

Fastsatt av Norges Banks hovedstyre 18. juni 2014.

Bakgrunn

Norges Bank er som sentralbank og forvalter av Statens pensjonsfond utland gitt stor myndighet og tillit. Det er viktig å verne om bankens omdømme og bidra til at alle ansatte og hovedstyremedlemmer har høy etisk bevissthet og integritet.

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om habilitet for Norges Banks hovedstyre (fastsatt 7.8.2000). Forskriften gjelder for hovedstyremedlemmer og vararepresentanter, inkludert de ansattes representanter. Forskriften følger som vedlegg til disse etiske prinsippene.

For sentralbanksjefen, visesentralbanksjefen og de ansattes representanter gjelder Etiske prinsipper for ansatte i Norges Bank (fastsatt av hovedstyret 19.10.2011, senest endret 4.12.2013) som supplement til forskriften.

Disse Etiske prinsipper for de eksterne hovedstyremedlemmene gjelder som supplement til forskriften. De bygger på prinsippene som gjelder for bankens ansatte, men er særskilt tilpasset for de eksterne hovedstyremedlemmene.

1. Formål

Formålet med Etiske prinsipper for de eksterne hovedstyremedlemmene er å ivareta et godt omdømme og allmennhetens tillit til Norges Bank ved blant annet å sikre at bankens eksterne hovedstyremedlemmer utfører sine oppgaver på en saklig og uavhengig måte og at de opptrer lojalt overfor Norges Bank. Prinsippene skal bidra til at det skapes en felles holdning til etiske problemstillinger.

Etikk er imidlertid mer enn påbud og forbud nedfelt i lover og forskrifter. Etikk handler også om holdninger og de valg vi tar. Det er verken mulig eller ønskelig å regulere alle tenkelige problemstillinger som oppstår. Det er et mål at Etiske prinsipper skal ligge til grunn ved håndtering av slike spørsmål.

2. Forretningsskikk

Norges Bank skal i sin virksomhet holde en høy etisk standard, respektere menneskerettighetene, opptre samfunnsansvarlig og etterleve gjeldende lover og regler.

Norges Bank aksepterer ingen form for diskriminering eller korrupsjon.

3. Hvem som omfattes

Prinsippene gjelder for eksterne hovedstyremedlemmer og eksterne vararepresentanter til hovedstyret i deres utøvelse av styrevervet i Norges Bank eller når de opptrer på vegne av Norges Bank.

4. Generelle prinsipper

Alle har et ansvar for å bidra til at Norges Banks omdømme blir ivaretatt. Dette innebærer et krav om å avstå fra ulovlige handlinger, herunder alle former for korrupsjon som for eksempel å gi eller motta bestikkelser eller utilbørlige fordeler. Videre skal alle avstå fra bedrageri, underslag mv. og annen tjenesteforsømmelse som kan svekke bankens anseelse. Ansvaret innebærer videre et krav om å opptre etisk forsvarlig og å ha høy etisk bevissthet for øvrig.

5. Taushetsplikt

Den som utfører tjeneste eller arbeid for Norges Bank har plikt til hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om bankens eller andres forretningsmessige forhold eller noens personlige forhold, jfr. sentralbankloven § 12.

6. Egenhandel

De eksterne hovedstyremedlemmene har adgang til å handle i aksjer, obligasjoner og verdipapirfond i forbindelse med forvaltning av private formues- eller sparemidler. Slik forvaltning må ligge innenfor gjeldende lover og forskrifter, se spesielt § 8 i forskrift om habilitet for Norges Banks hovedstyre.

7. Håndtering av innsideinformasjon og annen sensitiv selskapsinformasjon

De eksterne hovedstyremedlemmene må ved handel i finansielle instrumenter ikke misbruke innsideinformasjon[1] eller annen sensitiv informasjon de blir kjent med gjennom sitt arbeid for Norges Bank.[2] Mottar man slik informasjon, må man også avstå fra å bidra til at andre misbruker den ved handel i finansielle instrumenter. Misbruk av innsideinformasjon er straffbart etter lovbestemte regler.[3]

Det vises spesielt til § 8 i forskrift om habilitet for Norges Banks hovedstyre.

8. Håndtering av interessekonflikter

De eksterne hovedstyremedlemmene bør avstå fra handlinger som kan skape konflikt mellom private forhold og de interesser man skal ivareta som hovedstyremedlem i Norges Bank.

De eksterne hovedstyremedlemmene bør vurdere å søke nødvendig avklaring med Finansdepartementet dersom det etter oppnevningen til hovedstyrevervet oppstår tvilsspørsmål om virksomhets- og interessebegrensninger mv. etter forskriften om habilitet for Norges Banks hovedstyre. Se spesielt begrensningene som følger av § 6 og § 7 i forskriften.

Det vises også til § 25 i hovedstyrets forretningsorden om habilitet.

9. Gaver og personlige fordeler fra/til bankens forretningsforbindelser mv.

Eksterne hovedstyremedlemmer skal avstå fra å motta gaver eller personlige fordeler til seg selv eller andre fra bankens forretningsforbindelser når de opptrer på vegne av Norges Bank. Med forretningsforbindelser menes eksterne forbindelser som banken har når den utøver sin virksomhet.

Norges Bank skal generelt ikke gi gaver til forretningsforbindelser.

Det er under enhver omstendighet ikke tillatt å tilby eller på annen måte tilgodese bankens forretningsforbindelser med noen form for fordeler for å oppnå – eller som kan oppfattes som forsøk på å oppnå – avtaler eller personlige fordeler.

Forbudene omtalt i denne bestemmelsen gjelder uavhengig av fordelens økonomiske verdi og selv om ytelse av fordelen ansees som kutyme i vedkommende miljø, land eller kultur.

10. Adgang til å ta imot invitasjoner mv. i egenskap av hovedstyremedlem

Som ledd i bankens virksomhet kan de eksterne hovedstyremedlemmene delta på eksterne seminarer, møter og arrangementer som er relevant for Norges Banks virksomhet og hvor deltakelse er i bankens eller hovedstyrets interesse.

Kostnader knyttet til slike reiser, møter, seminarer mv. skal som hovedregel dekkes av banken.

Når eksterne hovedstyremedlemmer opptrer på vegne av Norges Bank, kan de bare ta imot invitasjon til måltider fra bankens forretningsforbindelser dersom måltidet naturlig inngår som del av et møte eller annen omstendighet som knytter seg til vervet i Norges Bank, eller hvor formålet åpenbart ikke er å oppnå kontrakter med eller særlige ytelser fra Norges Bank.

11. Foredrag og formidling på bankens vegne

Sentralbanksjefen uttaler seg utad på vegne av hovedstyret, jfr. hovedstyrets forretningsorden § 22 tredje ledd. I den utstrekning det er avtalt med sentralbanksjefen kan eksterne hovedstyremedlemmer delta og representere Norges Bank i forskjellige eksterne sammenkomster og bidra med foredrag el. om eller tilknyttet bankens virksomhet.

12. Rapportering og etterlevelse

De eksterne hovedstyremedlemmene har ansvar for å etterleve forskriften om habilitet for Norges Banks hovedstyre og disse Etiske prinsipper.

For forskriften om habilitet for Norges Banks hovedstyre skal hovedstyrets sekretariat fastsette en rutine som sikrer en årlig påminnelse om forskriften. I rutinen anbefales det at hovedstyremedlemmene rapporterer om etterlevelse av forskriften.

Finansdepartementet har det endelige ansvaret for å tolke habilitetsforskriften. Finansdepartementet kan, når det finnes ubetenkelig, gjøre unntak fra reglene i forskriften, se § 11.

Det foreligger ingen krav til løpende rapportering fra hovedstyremedlemmene etter disse Etiske prinsipper. Spørsmål om regelverket kan rettes til hovedstyrets sekretariat.

Vedlegg:

Forskrift 7.8.2000 nr. 809 om forholdet til andre kredittinstitusjoner og bedrifter for medlemmer av Norges Banks hovedstyre (habilitetsforskriften). (Lovdata)

Fotnoter:

[1] Innsideinformasjon er presise opplysninger som er egnet til å påvirke prisen på finansielle instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Den nærmere definisjonen fremgår av verdipapirhandelloven § 3-2.

[2] Det anbefales at eksterne hovedstyremedlemmer avstår fra all handel i finansielle instrumenter i "renteperioden" fra mottakelse av første utkast til PPR til rentebeslutningen og PPR er offentlig.

[3] Det formelle lovgrunnlaget i Norge for misbruk av innsideinformasjon og andre adferdsregler knyttet til finansielle instrumenter framgår av det til enhver tid gjeldende kap. 3 i verdipapirhandelloven om misbruk av innsideinformasjon m.v. Definisjon av innsideinformasjon og misbruk av innsideinformasjon fremgår av lovens §§ 3-2 og 3-3.

Publisert 11. september 2014 08:45