Veiledning til søkere

Søknadsfristen er 1. mai hvert år. Søkere bes om å bruke fondets søknadsskjema og supplere med separate vedlegg når det er ønskelig å gi tilleggsopplysninger. Søkerens CV bør alltid legges ved. Svar på søknadene vil bli gitt i løpet av juni.

Fondet har til formål å fremme norsk økonomisk forskning. Fondet gir derfor ikke støtte til deltagelse på kurs eller annen type undervisning.

Mange søknader gjelder deltakelse på forskningskonferanser og workshops. Fondet vil bare gi støtte dersom søkeren har fått akseptert et arbeid til presentasjon ved konferansen. Dersom bedømmelsen av innsendte arbeider ikke er avsluttet, kan støtte innvilges betinget av at arbeidet faktisk blir akseptert. Dersom det er flere forfattere til et arbeid, vil normalt bare den som skal presentere det få innvilget støtte.

Søknadsbeløpet vil ofte inneholde dekning av reiseutgifter. Fondet forutsetter at reiser skjer på billigst mulig måte. For reiser av kort varighet vil fondet normalt bare dekke rundt 70 prosent av statens maksimumssatser for utgifter til kost og losji. Dersom konferanseavgiften dekker måltider, skal disse trekkes fra i den beregnede kostgodtgjørelsen. For lengre forskningsopphold vil fondet normalt dekke en betydelig lavere andel av statens maksimumssatser.

Publisert 30. juni 2010 13:51