Rapportering av pengemarkedsdata

Norges Banks rapportering av pengemarkedsdata («RPD») er en innsamling av transaksjonsdata for det norske pengemarkedet. Formålet med rapporteringen er å få bedre innsikt i det norske pengemarkedet. Dataene vil brukes i Norges Banks analyser av implementeringen av pengepolitikken (likviditetsstyringen) og bankenes likviditetsrisiko.

Om rapporteringen

Rapportørene er norske banker og filialer av utenlandske banker etablert i andre EØS-stater. De største bankene (nivå 1 og 2 i Norges Banks oppgjørssystem) rapporterer daglig på transaksjonsnivå, mens de mindre bankene rapporterer årlig og på aggregert basis. Det rapporteres transaksjoner for tre ulike segmenter av pengemarkedet:

  • Sikrede transaksjoner: gjenkjøpsavtaler inkludert repo/omvendt repo og sell/buy-back og buy/sell-back-avtaler (innlån og utlån)
  • Usikrede transaksjoner:
    • transaksjoner i form av mottatte innskudd, andre usikrede innlån og utstedelse av kortsiktig verdipapirgjeld.
    • transaksjoner i form av plasserte innskudd, andre usikrede utlån og kjøp av kortsiktig verdipapirgjeld.
  • Valutabytteavtaler: transaksjoner hvor norske kroner selges/kjøpes mot utenlandsk valuta med avtale om å reversere salget/kjøpet på et avtalt fremtidig tidspunkt.

Det rapporteres både innlån og utlån i norske kroner som har løpetid opptil ett år. Som hovedregel rapporteres transaksjoner mellom rapportør og kredittinstitusjoner, andre finansielle foretak, forsikringsselskaper, pensjonskasser, offentlig forvaltning, sentralbanker og ikke-finansielle foretak som klassifiseres som institusjonelle.

Publisert 7. desember 2018 14:20

Daglig rapportering

Årlig rapportering