Bank og marked

Informasjon som retter seg spesielt til markedet og banker.

Norges Banks oppgjørssystem

Formålet med oppgjørssystemet er å fremme et effektivt betalingssystem innenlands og overfor utlandet ved å gjøre opp betalinger mellom bankene raskt og sikkert.

Sikkerhet for bankenes lån

Fastsettelse av motsyklisk kapitalbuffer

Beslutningsgrunnlaget for rådet legges fram i Pengepolitisk rapport. Rådet om nivået på den motsykliske kapitalbufferen, og en oppsummerende begrunnelse, sendes Finansdepartementet i forbindelse med publisering av rapporten. Rådet offentliggjøres når departementet har fattet sin beslutning.

Forvaltning av statsgjeld

Finansdepartementet er ansvarlig for norsk statsgjeldsforvaltning, men har delegert alle operative oppgaver til Norges Bank. Banken skal med grunnlag i et mandat fastsatt av departementet dekke statens lånebehov, samt forvalte utestående statsgjeld.

Norges Banks valutatransaksjoner med Statens pensjonsfond utland

Den norske stat har betydelige inntekter fra petroleumsvirksomheten (omtalt som statens netto kontantstrøm). Dette er inntekter i både kroner og valuta. Kroneinntektene består hovedsakelig av oljeskatter og utbytte fra Statoil, mens valutainntektene kommer i form av inntekter fra statens egen petroleumsvirksomhet gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Samtidig har staten også store valutainntekter i form av avkastning i Statens pensjonsfond utland (SPU). En del av disse inntektene brukes hvert år til å dekke det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet i tråd med handlingsregelen. Norges Bank har på oppdrag fra Finansdepartementet ansvaret for å gjennomføre de nødvendige valutatransaksjonene knyttet til petroleumsfondsmekanismen.

Likviditetsstyring

Markedsoperasjoner

Norges Bank bruker markedsoperasjoner for å styre bankenes reserver mot ønsket nivå. Dette gjøres primært med F-lån og F-innskudd.

Långiver i siste instans (S-lån)

Norges Bank kan tilføre ekstraordinær likviditet til hele banksystemet eller enkeltbanker når tilgangen til likviditet fra andre kilder er svekket. Muligheten til å yte ekstraordinær likviditet gjør at Norges Bank kan bidra til å hindre finansielle problemer i å spre seg og dermed hindre at en større krise oppstår.