Offentliggjøring av protokoller fra rentemøter

 Bortfall av taushetsplikt etter 12 år.

Etter sentralbankloven er opplysninger om avstemning og protokollering i pengepolitiske saker i utgangspunktet underlagt taushetsplikt. For opplysninger undergitt taushetsplikt gjelder generelt at taushetsplikten bortfaller etter 60 år, jf. forvaltningsloven § 13c. Norges Banks hovedstyre fastsatte i april 2000 at taushetsplikt for rentemøteprotokoller som nevnt bortfaller etter 12 år om ikke annet bestemmes i det enkelte tilfelle. Norges Bank vil derfor regelmessig offentliggjøre de aktuelle rentemøteprotokollene fra og med fra mai 2000, etter hvert som 12-årsfristen utløper.

Protokoll for det enkelte møte finnes ved å gå inn på lenken for det aktuelle året på oversikten over rentemøter.

Publisert 21. september 2012 13:00