Finansiell stabilitet (FST)

Avdelinga skal medverke til at det finansielle systemet er robust.

Oppgåvene er blant anna:

  • Overvaking av finansiell stabilitet
  • Å gi råd om tiltak for å førebyggje systemrisiko
  • Å bidra til å utforme gode rammebetingelser for det finansielle systemet
  • Å være konsesjonsmyndigheit for interbanksystem og overvake betalingssystema
  • Forsking og analysearbeid som understøtter avdelingas oppgåver

Leiar: Direktør Torbjørn Hægeland
Tlf. 22 31 65 53 / 22 31 64 22

Einingar i avdelinga:

Bankanalyse

Eininga overvakar og analyserer utviklinga i finansinstitusjonar og ‑marknader med sikte på tiltak som kan gjere det finansielle systemet meir robust. Det inneber analysar av soliditeten, lønnsemda, og finansieringa til institusjonane og av korleis dei tilpassar seg til kapital- og likviditetskrava frå myndigheitene. Målet er rammevilkår og regelverk for finansiell sektor som fremjar finansiell stabilitet og effektiv produksjon av finansielle tenester. Ein viktig del av dette er system for krisehandtering og beredskap.

Leiar: Sindre Weme
Tlf. 22 31 62 65

Makrotilsyn

Eininga skal gjennom makrotilsyn og overvåking av systemrisiko medverke til at det finansielle systemet er robust. Det inneber både ansvar for å kartleggje kor sårbarheiter byggjer seg opp og for å føreslå verkemiddel som gjer systemet betre i stand til å takle forstyrringar. Eininga vurderar korleis bankanes kredittrisiko knytta til utlån til husholdningar og føretak påverkar utviklinga i kapitaldekninga til bankane. Eininga ser også på korleis bankane si sårbarheit overfor felles risikofaktorar påverkar utsiktene for finansiell stabilitet.

Leiar: Henrik Borchgrevink
Tlf. 22 31 61 34

Finansiell infrastruktur

Eininga er tillagd konsesjonsmynde og tilsynsansvar for viktige interbanksystem i Noreg, og overvaker systema for oppgjer av verdipapirhandlar og derivat. Viktige tema for analysearbeidet i eininga er risikoar i oppgjerssystema og kva dei har å seie for finansiell stabilitet. Arbeidet omfattar også vurderingar av den finansielle infrastrukturen og effektiviteten i betalingssystemet. Eininga lagar ein årleg rapport om utviklingstrekk i betalingssystemet.

Leiar: Knut Sandal
Tlf. 22 31 66 81

FST / PPO modell

Eininga utviklar modellar og analyseverktøy som skal betre avgjerdsgrunnlaget for pengepolitikk og rådgjeving innanfor makrotilsyn. Eininga fokuserer på makroøkonomiske problemstillingar.

Leiar: Karsten Gerdrup
Tlf. 22 31 64 40

Publisert 6. februar 2007 12:57
Endret 1. juni 2017 09:23